PsychoWerk (c) 2023  Alle rechten voorbehouden Wettelijke privacy statement | Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden


Therapiegroep, cursus, training, workshop of opleiding:

 1. Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief of e-mail. Hierin staat vermeld dat je staat ingeschreven als deelnemer van het desbetreffende programma; of dat je op een wachtlijst komt; of dat je niet als deelnemer bent ingeschreven; of dat het desbetreffende programma niet doorgaat. De bevestigingsbrief of e-mail dat je als deelnemer staat ingeschreven, is je bewijs van deelname. Aan de overige bevestigingsbrieven kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Wanneer een bijeenkomst komt te vervallen door ziekte van een begeleider, trainer of docent, heb je recht op een vervangende bijeenkomst.
 3. Wanneer je aan een of meerdere bijeenkomsten niet kunt deelnemen, heb je geen recht op een vervangende bijeenkomst of een restitutie bedrag voor deze bijeenkomst(en).
 4. Wanneer je 3 achtereenvolgende bijeenkomsten niet aanwezig bent geweest, met of zonder afmelding (voor of achteraf), behoudt PsychoWerk zich het recht voor om je uit te sluiten van verdere deelneming aan het programma. Het resterende, openstaande bedrag zal in een keer worden gevorderd, vermeerderd met 5 % administratiekosten.
 5. Wanneer het bedrag voor de therapiegroep, cursus, training of opleiding meer dan 300,00 euro bedraagt, is het mogelijk om in maximaal twee maandelijkse termijnen te betalen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Je dient echter wel aan de administratie door te geven dat je in (maximaal twee) termijnen wilt gaan betalen.
 6. Voor de betaling(en) ontvang je een factuur, die binnen 14 dagen betaald moet worden.
 7. Bij het niet op tijd voldoen van de financiële verplichting (binnen 14 dagen) wordt een herinnering verstuurd waarin je in gebreke wordt gesteld en heb je 14 dagen om alsnog de financiële verplichting te voldoen.
 8. Indien na het in gebreke stellen de betaling uitblijft, ben je in verzuim en ontvangt je een aanmaning met een termijn van 14 dagen om alsnog de financiële verplichting te voldoen.
 9. Na deze periode worden er incassokosten in rekening gebracht ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.
 10. Bij het in gebreke blijven van de financiële verplichting die je op je hebt genomen, is PsychoWerk gerechtigd het resterende openstaande bedrag in zijn geheel te vorderen. In gebreke blijven is wanneer je niet binnen 14 dagen na de 2e herinnering het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 11. Materiaalkosten zijn bij het bedrag voor de therapiegroep, cursus, training of opleiding inbegrepen.
 12. Er wordt een overeenkomst opgesteld en door beide partijen ondertekend.Bovendien gelden de Algemene voorwaarden van stichting Gullie indien een activiteit van PsychoWerk plaatsvindt in de Salon van Weleer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

iedere webpagina, e-books, presentaties en online instrumenten rapport waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;


De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten. Dit is PsychoWerk;


Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);


U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina, de PRT-scan en/of het rapport gebruikt;


De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;


Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.


Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten of met de onmogelijkheid de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten te kunnen raadplegen.


De uitgever mag de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.


Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.


De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s, e-books, presentaties en online instrumenten te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina’s monitoren.


U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, de PRT-scan en het rapport, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Vragen die betrekking hebben tot de webpagina’s dienen gericht te worden tot de uitgever: PsychoWerk, Oudegracht 290w, 3511 NX Utrecht.